Super Bomberman R

Voorwaarden (SUPER BOMBERMAN R)

Zuletzt aktualisiert:28.03.2018

Konami Digital Entertainment Co, Ltd („Konami”) waardeert uw interesse in de applicatie van Konami getiteld „SUPER BOMBERMAN R” (samen met alle materialen, zoals hieronder gedefinieerd, de „Applicatie”), . Deze algemene voorwaarden (de „Konami-voorwaarden”) zijn op u van toepassing die deze applicatie gebruikt in een land anders dan Japan. Door de toegang tot of het gebruik van de applicatie, gaat u ermee akkoord om te voldoen aan de Konami-voorwaarden, in aanvulling op de algemene voorwaarden geleverd door een derde partij die het besturingssysteem beschikbaar stelt waarop de Applicatie wordt uitgevoerd of de elektronische storefront waardoor de Applicatie beschikbaar wordt gemaakt (dergelijke derde partij, een "Platformer" en dergelijke voorwaarden, de "Platform Voorwaarden”) Als u niet akkoord gaat met de Algemene Platformvoorwaarden van Konami, heeft u geen toegang tot of mag u geen gebruik maken van de applicatie. Houdt u er rekening mee dat Konami niet verbonden is met platformverkopers; geen controle heeft over de Platformvoorwaarden; en niet verantwoordelijk is voor het handelen of niet handelen van platformverkopers.

1. Wijziging van Konami-voorwaarden. Konami kan de Konami-voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. In een dergelijk geval zal Konami u op de hoogte houden via de applicatie wanneer ze voornemens zijn om de Konami-voorwaarden te wijzigen, ten minste 7 dagen voorafgaand aan de dag waarop de wijzigingen zullen worden aangebracht („gedoogperiode”). Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zullen wijzigingen in de Konami-voorwaarden in werking treden na het verstrijken van de gedoogperiode. U stemt ermee in dat u de Konami-voorwaarden opnieuw zult lezen voor zover van toepassing. In het bijzonder zult u wanneer er een bericht van wijziging geweest, onmiddellijk de Konami-voorwaarden herlezen, ongeacht of het bericht rechtstreeks aan u werd geleverd of gewoon werd geplaatst binnen de applicatie. Als u de wijzigingen aan de Konami-voorwaarden niet opmerkt, zal Konami geen enkele aansprakelijkheid dragen in een dergelijk verband.

2. Kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, dan kunt je geen toegang krijgen tot of gebruik maken van de applicatie als de platformvoorwaarden u geen toegang geven tot of gebruik laten maken van het platform. Als de platformvoorwaarden u toegang verschaffen tot en gebruik laten maken van het platform, kunt u de applicatie gebruiken in overeenstemming met de platformvoorwaarden.

3. Intellectueel eigendom. De informatie en het materiaal beschikbaar binnen de toepassing, die kunnen bestaan uit videogames en andere softwareapplicaties, en alle onderdelen daarvan, zoals audiovisueel materiaal (gezamenlijk de „Materialen”) worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, die eigendom zijn van en gecontroleerd zijn door Konami, haar gelieerde of gerelateerde eenheden, of zijn of hun inhoud van externe licentiegevers of leveranciers. Onder voorbehoud van uw naleving van de Konami-voorwaarden, verleent Konami u hierbij een persoonlijke, beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en gebruik van de materialen uitsluitend via de applicatie en uitsluitend voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Niets over de subsidies van de Applicatie mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht op commercieel gebruik van materialen of ander auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of intellectuele eigendom van Konami of derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Konami.

3-2. Konami kan ook de toegang tot de applicatie (of een deel van de applicatie) wijzigen, opschorten, stopzetten of verbieden op elk gewenst moment, om welke reden dan ook en zonder kennisgeving aan u. In dergelijke gevallen zal uw licentie voor het gebruik en toegang tot materialen automatisch worden beëindigd of onderbroken, voor zover van toepassing. Konami is niet verplicht om terugbetalingen, uitkeringen of andere vergoeding aan u te leveren in verband met dergelijke opzeggingen of opschortingen.

4. Gedragsregels. Tijdens het gebruik van de applicatie, zult u alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften naleven. Konami verwacht dat gebruikers van de applicatie de rechten en de waardigheid van anderen respecteren. In aanvulling op de andere bepalingen en voorwaarden van de Konami-voorwaarden, is het gebruik van de applicatie afhankelijk van uw naleving van de gedragsregels uit deze sectie; uw niet-naleving van deze regels kan leiden tot de beëindiging van uw licentie voor het gebruik en toegang tot de applicatie. U stemt in om het volgende niet te doen:
(1) Het plaatsen, doorsturen of anderszins beschikbaar stellen, door of in verband met de applicatie:
(i) Alles wat is of kan zijn (a) bedreigend, treiterend, beledigend, hatelijk of intimiderend; (b) lasterlijk; (c) frauduleus of onrechtmatig; (d) obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch of anderszins verwerpelijk; (e) beschermd door auteursrecht, merkenrecht, handelsgeheimen, recht op publiciteit, of andere eigendomsrechten beschermd zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van een dergelijk recht; (f) met betrekking tot alcohol of de verkoop van tabaksproducten, munitie of wapens; of (g) met betrekking tot wedden of gokken.
(ii) W elk materiaal dan ook dat aanleiding geeft tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid; dat gedrag dat een strafbaar feit zou vormen aanmoedigt; of dat educatieve informatie aanmoedigt of verzorgt over onwettige activiteiten of activiteiten zoals „hacken”, „kraken” of „phreaking.”
(iii) Welk(e) virus, worm, Trojaans paard, easter egg, tijdbom, spyware of ander(e) computercode, bestand of programma dan ook dat mogelijk schadelijk of invasief is of kan zijn of is bedoeld om de werking te beschadigen of kapen, of om toezicht te houden op het gebruik van hardware, software of apparatuur.
(iv) Elke ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, „junkmail”, „spam”, „kettingbrieven”, „piramidespel” of investeringsmogelijkheid, of enige andere vorm van werving.
(v) Welk materiaal, niet-openbare informatie over een bedrijf dan ook zonder de juiste toestemming om dat te doen.
(2) Het gebruik van de applicatie voor welk frauduleus of onwettig doeleinde dan ook.
(3) Pogingen om voor uzelf of een andere persoon een oneerlijk voordeel te winnen met betrekking tot het gebruik van de applicatie, onder meer door het gebruik van cheats, exploits, automatiseringssoftware, bots, hacks, mods, of ongeautoriseerde software van derden, of door het uitbuiten van eventuele bugs of fouten in de applicatie. U stemt er ook mee in geen enkele persoon (met uitzondering van Konami) over dergelijke bugs of fouten te informeren.
(4) Het gebruik van de applicatie in verband met het ontwerpen van of helpen bij het ontwerp van cheats, automatisering software, bots, hacks, mods, of enige andere ongeautoriseerde software van derden.
(5) Het gebruik de applicatie voor het belasteren, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten van anderen, met inbegrip van en zonder beperking het recht op privacy of rechten van publiciteit van anderen, of het oogsten of verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie over andere gebruikers van de applicatie.
(6) Het zich voordoen als welke persoon of entiteit dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige vertegenwoordiger van Konami; het valselijk verklaren of anderszins verkeerd representeren van uw connectie met welke persoon of entiteit dan ook in verband met de applicatie; of het uitdrukken of impliceren dat Konami elke verklaring die u maakt onderschrijft.
(7) Het belemmeren of verstoren van de werking van de applicatie of de servers of netwerken die worden gebruikt om de applicatie beschikbaar te stellen, onder meer door maatregelen te nemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting op de applicatie of op dergelijke servers of netwerken legt; of het schenden van vereisten, procedures, beleid of regelgeving van dergelijke netwerken.
(8) Het beperken of verbieden van het gebruik van de applicatie door welke andere persoon dan ook (inclusief en zonder beperking door het hacken of beschadigen van welk deel van de applicatie dan ook).
(9) Het gebruik van de applicatie om goederen of diensten te adverteren of te koop aan te bieden of te kopen.
(10) Het in onderlicentie geven, toewijzen, doorgeven, reproduceren, kopiëren, verkopen, uitlenen, doorverkopen, verspreiden of op een andere manier voor commerciële doeleinden exploiteren van een deel van of het gebruik van of de toegang tot de applicatie.
(11) Het wijzigen, aanpassen, afgeleide werken maken, vertalen, reverse engineeren, decompileren of demonteren van enig deel van de applicatie.
(12) Het verwijderen van het auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten van de applicatie of van materialen afkomstig van de applicatie.
(13) Het ontwerpen of namaken van een deel van de applicatie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Konami.
(14) Het maken van een database door het systematisch downloaden en opslaan van materialen.
(15) Het gebruik van een robot, spin, site search-/retrieval-applicatie, of andere handmatige of automatische apparaten om materialen op te halen, te indexeren, „schrapen”, datamining op toe te passen, of op enigerlei wijze te verzamelen of te reproduceren of de navigatiestructuur of presentatie van de applicatie mee te omzeilen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Konami.
(16) Het prostitueren van een kind, exploiteren van een kind voor pornografie of handelen met waarschijnlijkheid tot kindermishandeling; en handelen dat waarschijnlijk of mogelijk een slechte invloed heeft op of slecht gedrag uitlokt bij op minderjarigen (met inbegrip van het aanmoedigen van minderjarigen om te drinken, roken of gokken, het verspreiden van informatie met betrekking tot de volwassene of seksuele entertainmentindustrie, en om minderjarigen naar sites te sturen die ongeschikt zijn voor gebruik door minderjarigen).
(17) Het handelen dat aanmoedigt tot of helpt bij zelfmoord of drugsmisbruik of welke handeling dan ook die leidt tot afspraken met het oog op seksuele of obscene handelingen.
(18) Het zoeken van een relatie met een andere persoon of een handeling die volgens Konami wordt gedaan met als belangrijkste doel het tot stand brengen van een relatie (met inbegrip van relaties, handelingen en socialiseren beperkt tot binnen de applicatie).
(19) Het plaatsen van of vragen naar informatie die kan leiden tot het identificeren van of directe toegang kan geven tot een individu (zoals telefoonnummers, e-mailadressen en SNS-serviceaccounts).
(20) Het campagne voeren voor voorverkiezingscampagnes, campagne voeren, deelnemen aan de politiek of het uitvoeren van andere soortgelijke handelingen.
(21) Het plaatsen, uitgeven, verzamelen of bijeenbrengen van persoonlijke informatie van derden (met inbegrip van adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, creditcardnummers en accountnummers).
(22) Het uitvoeren van geldhandel, veranderen van gebruikers-ID uitgegeven door platformer, data, personages of items in het aanvraagformulier in cash, de aankoop of verkoop van onroerend goed of informatie via het voorgaande, of een handeling of verklaring die vergelijkbaar is met het voorgaande.
(23) Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Konami, het toewijzen, uitwisselen, uitlenen of uitgeven van licentiegegevens, tekens of items binnen de applicatie, of het handelen naar of verklaren van iets dat vergelijkbaar is met het voorgaande.
(24) Het gebruik van de programmagebreken van de applicatie, of enig ander fenomeen of gevolg dat problemen heeft om een voordeel te behalen of voor andere oneigenlijke doeleinden.
(25) Het uitvoeren van een handeling die aanzet tot, aanmoedigt tot of leidt tot welke handeling dan ook uit deze sectie.
(26) Het uitvoeren van andere handelingen die volgens Konami ongeschikt zijn.

5. Accounts en wachtwoorden. Uw gebruikersnaam en het wachtwoord die vereist voor toegang tot de applicatie zijn alleen bedoeld voor eigen gebruik en niet om te worden gebruikt door derden. U mag gebruikersnamen of wachtwoorden of gekoppelde accountinstellingen (inclusief uw game-gerelateerde informatie) niet in onderlicentie geven, leasen, uitlenen, verkopen, cadeau doen, nalaten, verhandelen, overdragen of door anderen laten gebruiken of andere toegang toe geven, en een dergelijke daad of poging handeling is verboden en nietig. U zult niet proberen om toegang te krijgen tot de applicatie of deze te gebruiken met welk(e) gebruikersnaam of wachtwoord dan ook waarmee u niet persoonlijk bent inschrijven bij de platformer. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van elk wachtwoord dat u gebruikt voor toegang tot de materialen of de gebieden van de applicatie en u bent volledig verantwoordelijk voor alle software die interactie heeft met de verbinding met uw gebruikersnaam of wachtwoord. Alle toegang tot de applicatie met uw gebruikersnaam zal worden gezien als toegang door uzelf en wij zijn niet aansprakelijk voor welke verlies of schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van uw gebruikersnaam door derden.

6. Het opslaan van gegevens. Uw rankingsgegevens van de applicatie en eventuele andere gegevens met betrekking tot de applicatie (gezamenlijk „opgeslagen gegevens”) worden opgeslagen op een server onder de controle van de platformer die overeenkomt met elke gebruikersnaam. Konami garandeert niet dat de opgeslagen gegevens worden bewaard zonder fouten, of zonder problemen zullen worden uitgelezen. U stemt ermee in dat u vooraf op de hoogte bent gesteld dat, in het geval dat Konami het noodzakelijk acht deze activiteiten van de applicatie te handhaven of als Konami naar eigen inzicht bepaalt dat het tegen de belangen van veel gebruikers is, dat Konami de opgeslagen gegevens kan wijzigen, hier wijzigingen aan kan aanbrengen of hieraan kan toevoegen (inclusief verwijderingen) zonder uw voorafgaande toestemming.

7. Monitoren, verwijderen en blokkeren. Konami behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om toezicht te houden op en, naar eigen inzicht, materialen en berichten te verwijderen of om gebruikers die materiaal hebben geplaatst of hebben gehandeld op een wijze die, in ieder geval, volgens Konami de Konami-voorwaarden hebben geschonden of niet geschikt zijn voor de applicatie, te blokkeren (of om Platformers te vragen om deze te blokkeren). Het besluit van Konami om geen juridische stappen uit te oefenen voor enige schending van de Konami-voorwaarden mag niet worden opgevat als een afstand van de Konami-voorwaarden of van de wettelijke rechten van Konami. Konami behoudt zich het recht voor om een bericht, de omstandigheden rond de overdracht en de identiteit van de plaatser bekend te maken, inclusief en zonder beperking, om de applicatie correct te laten werken, om Konami en de daaraan verbonden bedrijven en andere applicatiegebruikers te beschermen, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of overheidsverzoeken.

8. Vragen over producten of diensten van Konami. De applicatie kan wellicht niet de effectiefste manier zijn om ons te informeren dat u hulp nodig heeft met één van de producten of diensten van Konami. De methode van welke vraag dan ook met betrekking tot de applicatie wordt bepaald door de applicatie. Als u ons wilt vertellen over een specifiek probleem, neem dan contact met ons op en volgens dergelijke methoden zullen we proberen om te reageren als dit mogelijk is. Konami is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie die zij verstrekt in antwoord op, of voor enige tekortkoming of vertraging bij het beantwoorden van eventuele vragen, opmerkingen of andere materialen geplaatst op de applicatie.

9. Sweepstakes, wedstrijden en soortgelijke promoties. Elke sweepstake, wedstrijd, loterij en andere promotie die beschikbaar is gesteld via de applicatie („Promoties”) wordt beheerst door specifieke regels die los staan van de Konami-voorwaarden. Door deel te nemen aan een dergelijke promotie, gaat u akkoord met de voorwaarden die kunnen verschillen van de hierin vermelde bepalingen en voorwaarden. Met betrekking tot welke promotie dan ook, in het geval van een conflict tussen de bepalingen en voorwaarden van een promotie en de Konami-voorwaarden, gaan de promotievoorwaarden voor.

10. Links. De applicatie biedt u links naar producten, diensten, websites of andere content van derden. U gaat ermee akkoord dat wij deze sites niet ondersteunen en niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor welke materiaal dan ook via zulke links en dat u zulk materiaal op uw eigen risico betreedt. Wij raden u aan om het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden die u ter beschikking zijn gesteld door zo’n externe partij te bekijken. U STEMT ERMEE IN DAT UW GEBRUIK VAN WEBSITES VAN DERDEN EN BRONNEN VOOR EIGEN RISICO IS EN IS ONDERWORPEN AAN DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DERGELIJKE WEBSITES EN BRONNEN.

11. Vrijwaring van garantie. Wij aanvaarden geen enkele waarborg of garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de applicatie. Uw toegang tot en gebruik van de applicatie is voor eigen risico. De applicatie wordt geleverd „AS IS” en we zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik van het product. De toegang tot en het gebruik van de applicatie vanaf locaties waar de applicatie mogelijk niet illegaal is, is verboden, en u bent verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke plaatselijke wetten.

11-2. ONVERMINDERD HET ALGEMENE VAN HET VOORGAANDE VERWERPEN WIJ VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET (I) ENIGE EN ALLE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL (MET INBEGRIP VAN DE GESCHIKTHEID VAN DE APPLICATIE VOOR U OF ENIGE ANDERE PERSOON), (II) GARANTIES TEGEN INBREUK OP WELKE (INTELLECTUELE) EIGENDOMSRECHTEN DAN OOK VAN EXTERNE PARTIJEN, (III) GARANTIES MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, JUISTHEID, VOLLEDIGHEID VAN DE APPLICATIE, (IV) GARANTIES MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE APPLICATIE (INCLUSIEF VERTRAGINGEN, ONDERBREKINGEN, FOUTEN, VIRUSSEN, DEFECTEN OF NALATIGHEDEN), (V) GARANTIES DIE ANDERSZINS BETREKKING HEBBEN OP HET PRESTEREN, NIET PRESTEREN OF ANDERE HANDELINGEN OF NALATIGHEDEN DOOR ONS OF WELKE EXTERNE PARTIJ DAN OOK, EN (VI) GARANTIES DIE ZICH KUNNEN VOORDOEN TIJDENS HET WERKEN, DE UITVOERING VAN OF HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT. De van toepassing zijnde wet mag de uitsluiting van impliciete garanties niet toestaan, zodat de bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet voor u gelden.

11-3. KONAMI EN HAAR RELATIES, LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS, SPONSORS EN AGENTEN EN IEDER VAN HUN DOCHTERONDERNEMINGEN OF GELIEERDE ENTITEITEN EN DE EIGENAREN, AANDEELHOUDERS, ALGEMENE EN COMMANDITAIRE VENNOTEN, BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN EN MEDEWERKERS VAN DE VOORGAANDE ENTITEITEN (SAMEN MET KONAMI DE „KONAMI-ENTITEITEN”) GARANDEREN NIET DAT UW GEBRUIK VAN DE APPLICATIE ONONDERBROKEN, FOUTLOOS OF VEILIG ZAL ZIJN, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN OF DAT DE APPLICATIE OF DE SERVER(S) WAARDOOR DE APPLICATIE WORDT GEHOST VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. U ERKENT DAT U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR HET VERKRIJGEN EN BEHOUDEN VAN ALLE TELEFOON- EN COMPUTERHARDWARE EN ANDERE APPARATUUR DIE NODIG IS VOOR TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE APPLIATIE EN ALLES WAT HIERMEE IN VERBAND STAAT. U NEEMT ALLE VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO VOOR UW GEBRUIK VAN DE APPLICATIE EN UW AFHANKELIJKHEID HIERVAN. GEEN MENING, ADVIES OF VERKLARING VAN EEN KONAMI-ENTITEIT OF VAN WELKE FAN, GEBRUIKER OF BEZOEKER VAN DE APPLICATIE DAN OOK, ONGEACHT OF DEZE IS GEMAAKT OP DE APPLICATIE OF VIA GEBRUIK VAN WELK MATERIAAL DAN OOK (ZOALS SOFTWARE DIE BESCHIKBAAR IS OP DE APPLICATIE), ZAL ENIGE GARANTIE ALS GEVOLG HEBBEN.

12. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID. IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN KONAMI-ENTITETEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, MORELE, PUNITIEVE SCHADA OF GEVOLGSCHADE, OF WELKE ANDERE SCHADE DAN OOK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN WINST OF VERLIES VAN DATA, OF DIT NU IS IN EEN ACTIE IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) OF ANDERSZINS ALS GEVOLG VAN OF OP EEN ANDERE WIJZE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE APPLICATIE EN WELKE WEBSITE OF SERVICE DAN OOK IN VERBAND MET DE APPLICATIE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN KONAMI EN/OF EEN VAN DE KONAMI-ENTITEITEN, HETZIJ IN CONTRACT, GARANTIE, OVERTREDING (INCLUSIEF NALATIGHEID, OF DEZE NU ACTIEF PASSIEF OF TOESCHRIJFAAR IS), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIE, ALS GEVOLG VAN OF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE APPLICATIE EN OF WELKE SITE OF SERVICE DAN OOK IN VERBAND MET DE APPLICATIE, (I) HET BEDRAG DAT U BETAALT AAN KONAMI, INDIEN VAN TOEPASSING, OVERSCHRIJDEN, VOOR DERGELIJKE ACTIVITEIT OF (II) TIEN (10) USD OVERSCHRIJDEN, AFHANKELIJK VAN WAT ER HOGER IS. Sommige staten of landen staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, zodat de voorgaande uitsluiting of beperking mogelijk niet op u van toepassing is.

13. Vrijwaring. U gaat ermee akkoord dat u Konami, elk van de Konami-entiteiten en elk van hun partners en agenten van externe partijen vrijwaart van rechtszaken, claims, eisen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit uw het gebruik van de applicatie, of uw schending of vermeende schending van de convenanten, verklaringen of garanties van de Konami-voorwaarden.

14. Opschorting of beëindiging. Als u inbreuk maakt op de Konami -voorwaarden of een van de andere toepasselijke voorwaarden, of als Konami naar eigen inzicht, fraude, misbruik of onwettige activiteiten in verband met uw gebruikersnaam vermoedt, of als u afspraken schendt in verband met de diensten anders dan de applicatie met Konami, of als uw gebruikersnaam wordt geannuleerd, Konami onmiddellijk (a) uw toegang tot de Applicatie kan opschorten of beperken, of (b) uw recht van toegang tot de applicatie ongeldig kan maken. Bovendien behouden wij ons het recht voor om de applicatie uit te schakelen of op elk gewenst moment te wijzigen naar ons goeddunken, zonder enige verdere aansprakelijkheid jegens u. Als Konami uw recht van toegang tot de applicatie opschort of laat vervallen om welke reden dan ook, moet u stoppen met gebruik van de applicatie.

14-2. U kunt de applicatie op elk gewenst moment annuleren.

14-3. Indien de levering van de applicatie om welke reden dan ook beëindigt, gaat u ermee akkoord dat uw opgeslagen gegevens zullen worden verwijderd, dat de gewiste gegevens kunnen niet worden hersteld, en dat u geen schade kunt claimen bij Konami met betrekking tot de verwijderde opgeslagen gegevens.

Overmacht. Indien de levering van de applicatie onmogelijk wordt als gevolg van overmacht, met inbegrip van, natuurrampen, branden, stroomuitval, oorlog, onlusten, oproer, kan Konami de applicatie opschorten of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving, en zal ze geen enkele aansprakelijkheid dragen voor enige schade, verliezen, nadelen en dergelijke als gevolg ontstane problemen.

16. Toepasselijk recht. U stemt ermee in dat uw toegang tot en het gebruik van de applicatie is onderworpen aan de wetten van Japan zonder uitvoering te geven aan welke wet dan ook die voor de toepassing van wetten anders dan die van Japan zou kunnen zorgen. Alle geschillen en controverses die voortkomen uit of in verband staan met de applicatie zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken gevestigd in Tokio, en u gaat hierbij akkoord met de bevoegdheid van deze rechtbanken en u gaat ermee akkoord dat locatie uitsluitend dergelijke rechtbanken zal betreffen.

17. Geen toewijzing. U mag het geheel of een deel van uw rechten, verplichtingen, status of de belangen om de applicatie te gebruiken niet uitlenen, in licentie geven, toewijzen of doorgeven aan externe partijen.

18. Connectiebeperkingen. Bij het gebruik van de applicatie, zult u toegang krijgen van het land/de regio die Konami aangewezen heeft en zult u de applicatie gebruiken zoals aangewezen voor een dergelijk(e) land/regio. Konami zal geen enkele bepaling van de applicatie garanderen als u toegang heeft vanuit of gebruik maakt van de applicatie in landen/regio’s anders dan het land/de regio die door Konami is aangewezen.

19. Scheidbaarheid. Indien enige bepaling van de Konami-voorwaarden, of de toepassing daarvan aan welke persoon, plaats of omstandigheid dan ook, ongeldig, nietig of anderszins niet afdwingbaar zal worden, zal deze bepaling zoveel mogelijk worden toegepast, om de intentie te bewerkstelligen van de partijen, of, indien dit niet kan worden gehandhaafd, wordt deze geacht te worden geschrapt uit de Konami-voorwaarden, en zullen dergelijke bepalingen, zoals deze zijn toegepast op andere personen, plaatsen en omstandigheden, onverminderd van kracht blijven.

20. Ontheffing. Geen verklaring van afstand door Konami van welke voorwaarde of bepaling dan ook van de Konami-voorwaarden, hetzij door gedrag of anderszins, op één of meerdere momenten, wordt geacht te zijn of te worden opgevat als een verdere of blijvende afstand van een dergelijke voorwaarde of bepaling of als een afstand van enige andere voorwaarde of bepaling van de Konami-voorwaarden.

21. Contactinformatie bij vragen. De werkwijze bij eventuele vragen betreffende de Konami-voorwaarden is bepaald in de applicatie.

22. Taal.De Konami-voorwaarden zijn voorbereid in, en zullen worden geïnterpreteerd in, de Engelse taal. Er zijn vertaalde versies opgesteld voor het gemak van de gebruikers van wie de moedertaal de relevante vertaalde taal is; als er een discrepantie in de betekenis of interpretatie tussen de Engels versie en een vertaalde versie van de Konami-voorwaarden is, zal de betekenis en interpretatie van de Konami-voorwaarden die zijn opgesteld in het Engels prevaleren.