Information

eFootball PES 2020
PES 2020將在2020/11/26從Steam下架,其後將不可再購買/下載以下遊戲版本:
・eFootball PES 2020(數碼完整版)
・eFootball PES 2020 LITE(免費遊玩版)

2020/11/26前曾下載PES 2020最少一次的玩家,在遊戲下架後仍可繼續安裝遊玩。即使在這日期後移除遊戲,仍可隨時從遊戲庫中再下載。

*線上服務結束後,將不可再下載PES 2020 LITE(免費遊玩版)。

PES 2020線上服務的終止日期(伺服器永久關閉)仍未決定,但會在日後公告。

如希望繼續享受PES系列獨有的線上體驗,可購買遊玩eFootball PES 2021 SEASON UPDATE。