INFO DETAIL

球员卡显示问题
通知
iOS Android

我们确认以下球员卡的视觉效果存在问题:

出自 [POTM Cinch Premiership Apr '22] 的球员 (2022/06/02 - 2022/06/16)
J. Tavernier
Jota
J. Hart
K. Roofe
L. Ferguson
D. Maeda
B. McKay
A. Halliday
A. Iacovitti
N. Devlin
R. Edwards

出自 [POTM Cinch Premiership Apr '22] 的球员 (2022/06/16 - 2022/07/14)
Mateus Castro
A. Ueda
Lucas Fernandes
H. Kiyotake
R. Koike
Y. Wakizaka
K. Mori
D. Miya
A. Sasaki
J. Ichimori
M. Mitsuta

此问题已在2023/09/07维护期间修复。

为表歉意,我们已送出以下补偿给所有在2023/09/04 02:00前创建帐户的玩家。

10,000 GP

我们对此造成的不便深表歉意。